Privacy statement

State of Excellence is actief op het gebied van Interim Human Resource Management in de meest ruime zin des woords. State of Excellence werkt daartoe ook samen met diverse partners. De lijst van deze partners is op eerste verzoek verkrijgbaar. Dit privacy statement is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van State of Excellence, zoals de uitingen via de door State of Excellence geëxploiteerde website (hierna aangeduid als de “Website”).

Algemeen

State of Excellence is de eigenaar en beheerder van de Website. State of Excellence respecteert uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. State of Excellence maakt daarbij onderscheid tussen (i) persoonsgegevens die u actief u aan ons verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door State of Excellence worden verkregen. Tot de persoonsgegevens die actief aan State of Excellence verstrekt zijn, behoren onder meer de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan State of Excellence kenbaar hebt gemaakt (bijvoorbeeld in een contact met State of Excellence). Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van de Website automatisch enkele technische gegevens van uw apparatuur aan de systemen van State of Excellence worden verworven, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die State of Excellence verkrijgt en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

·        voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals toezenden van de door u aangevraagde informatie, het plaatsen van uw commentaren en reacties, etc.)

·        om met u in contact te kunnen treden;

·        om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van State of Excellence (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);

·        om u te voorzien van informatie betreffende de vakgebieden van State of Excellence;

·        het analyseren en verbeteren van dienstverlening van State of Excellence (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Website van State of Excellence);

·        het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van State of Excellence. Persoonsgegevens worden in principe voor onbepaalde tijd bewaard. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen voor zover u State of Excellence daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan State of Excellence stelt.

 Gebruik van Google Analytics op de Website

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruik van cookies kunt u weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval is echter niet uit te sluiten dat u niet langer alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Indien u niet wilt dat Google Analytics uw websitebezoek meet, dan kan Google Analytics worden geblokkeerd door het downloaden van de tool http://www.dzw.gr/c1e3e. Het enkele gebruik van de Website betekent dat u toestemming geeft voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 State of Excellence gebruikt uitsluitend Google Analytics cookies en verklaart tot slot dat zij:

·        Een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;

·        Het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;

·        ‘Gegevens delen’ heeft uitgezet;

·        Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

 Zie ook ons Cookie Statement.

 Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan door State of Excellence eenzijdig worden gewijzigd. State of Excellence zal eventuele wijzigingen daarvan wel aan u bekend maken. Tevens kan State of Excellence de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in dit Privacy Statement en om u in staat te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Verwerkers voor State of Excellence

Met de volgende partijen zijn door State of Excellence verwerkersovereenkomsten aangegaan:

·        Personalcolor Nederland te Woerden

·        Daar waar relevant met opdrachtgevers

Vragen en recht op inzage en correctie

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door State of Excellence, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging verlangt van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@stateofexcellence.nl.  Wijzigingen, indien toepasbaar, zullen op eerste verzoek worden doorgevoerd. Wilt u de verwerking van persoonsgegevens door State of Excellence intrekken, zal dat op eerste verzoek gebeuren Uiteraard heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, mocht State of Excellence onverhoopt ook in tweede instantie in gebreke blijven.